Skip to main content

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU

 • Strona prowadzona jest przez Eurosport Sp. z o.o., ul. Wiejska 14C, 23-300 Janów Lubelski KRS:0000867751, NIP: 8621648121, REGON: 38741365300000 (dalej: Raptor Gym).
 • Na stronie można skorzystać z możliwości zakupu usług w postaci karnetu na wizyty w prowadzonych przez nas obiektach sportowych (dalej: Karnet). Osoba korzystająca z naszych usług (dalej: Kupujący) powinna przed zakupem zapoznać się z regulaminami znajdującymi się na naszej stronie internetowej, w tym z regulaminem serwisu. Zakup przez Internet Karnetu równoznaczny jest z wyrażeniem akceptacji tychże regulaminów.
 • Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z zakupu karnetu miesięcznego w formie subskrypcji, ważnego przez kolejne 30 dni (karnet open w niższej cenie)
 • Ważność subskrypcji kończy się wraz z końcem ostatniego dnia miesiąca oraz, pod warunkiem, że nie zostanie zakończona przez członka klubu, automatycznie odnawia się na kolejny miesiąc.
 • Klient może korzystać z usługi płatności cyklicznych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody. Karta płatnicza Klienta będzie obciążana w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, za który obowiązuje należność. Usługa jest aktywna do czasu jej odwołania przez Klienta. Klient może dezaktywować usługę w dowolnym momencie w Portalu Klienta. Oświadczenie o rezygnacji z Usługi jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na płatności cykliczne za skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym deaktywowano usługę.
 • Klubowicz, który nie poda aktywnej karty jako metody płatności do skutecznych rozliczeń cyklicznych za swoją subskrypcję, zobligowany jest do uiszczania opłaty administracyjnej 30 PLN każdorazowo przy płatności za subskrypcję w recepcji klubu. Wymieniona wyżej opłata administracyjna nie zostanie naliczona w przypadku, gdy klubowicz przedpłaci środki, za pośrednictwem bramki Online przez Portal Klienta, na posiadaną subskrypcję w miesiącu poprzedzającym rozliczany miesiąc. Dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 30 PLN zostanie naliczona w przypadku, gdy system nie będzie w stanie pobrać płatności za bieżący miesiąc ze względu na wszelakie błędy karty (np. brak środków, data ważności karty, itp.), za wyjątkiem sytuacji, gdy płatność zostanie uiszczona do 5-tego dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem bramki Online przez Portal Klienta.
 • Raptor Gym korzysta z systemu płatniczego Przelewy 24. Raptor Gym nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemu płatniczego Przelewy 24.
 • Wszelkie ceny oferowane na naszej stronie internetowej uwzględniają podatek VAT.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu usług:

– poprzez wypełnienie formularza w Portalu Klienta, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer konta lub numeru karty płatniczej i daty jej ważności, adres zamieszkania, co wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu przetwarzania danych osobowych (regulamin dostępny na naszej stronie internetowej w odpowiedniej zakładce),
– złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na Portalu Klienta
– uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
– otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24,
– po dokonaniu zaksięgowania wpłaty przez system płatniczy – Raptor Gym udostępni na Kupującemu zakupiony Karnet.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 • W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt podając dane do faktury VAT.
 • Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
 • Raptor Gym zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 • Raptor Gym nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 • Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 • Wszelkie reklamacje należy kierować do Raptor Gym w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

– dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
– datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
– opis przedmiotu reklamacji.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.
 • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Raptor Gym danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów – zgodnie z polityką prywatnością udostępnioną na naszej stronie internetowej.
 • Raptor Gym świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH

§ 1.DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności.
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Karnetu za pośrednictwem Portalu Klienta.
 • Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach.
 • Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako miesiąc kalendarzowy, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług powtarzalnych.
 • Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych:
 • Płatność Cykliczna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Sprzedawcy za Usługę.
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Regulamin Serwisu – dokument określający zasady nabywania Karnetów oraz warunki Umowy.
 • Panel Klienta – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie raptorgym.pl
 • Sprzedawca – Eurosport sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eurosport sp z o.o, adres:

ul. Wiejska 14C , 23-300 Janów Lubelski, NIP: 862-164-81-21, REGON: 387413653

 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 • Usługi – usługi znajdująca się w ofercie Sprzedawcy

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, za Usługi powtarzalne nabyte w Serwisie.
 • Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Usług powtarzalnych.
 • Dokonując zakupu Usług powtarzalnych i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.

 

§ 3. REJESTRACJA KARTY PŁATNICZEJ

 • Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 • Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).
 • Klient dokonując akceptacji Regulaminu Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 • Transakcje płatnicze dokonywane w Serwisie z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Serwisu.
 • Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.
 • Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 • Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania zarejestrowanymi metodami płatności, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane.
 • Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę na swoim Koncie w Portalu Klienta. Rezygnacja wywołuje skutek w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
 • Jeżeli klient nie zrezygnuje z płatności cyklicznej, zostaje ona przedłużona na kolejny miesiąc kalendarzowy.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

 • Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.
 • Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Karnetu wybranego przez Klienta.
 • Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego.
 • Daty Okresów Rozliczeniowych widoczne są na Koncie Klienta.
 • Brak wygaśnięcia oraz skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Sprzedawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Serwisu skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem opłat zgodnie z zamówieniem.
 • W razie nieuregulowania płatności w terminie przez Klienta, Sprzedawcy należą się odsetki za każdy dzień opóźnienia.
 • Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 • Zmiany i uchylenie Regulaminu następują w trybie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego